История на компанията

Фирма „ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТРОЛИУМ” ООД е българска компания, създадена през 2009г. и е собственик на Петролна База за съхранение и експедиция на Дизелово гориво.Базата е разположена в Североизточна България, гр.Бяла, на 60 км от българо – румънската граница.

Предмет на дейност на дружеството

Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти, съхранение на петролни продукти, включително и съхранение като публичен склад по смисъла на Търговския закон.

Петролна база гр.Бяла – обща информация

  • Вместимост -Четири броя резервоари за Дизелово гориво с вместимост 3 500 куб.м. всеки
  • Налично оборудване – Основното технологично оборудване е доставено от фирма „ВАЕ КОНТРОЛС – S.R.O. ЧЕХИЯ”, производство на FMC, EMERSON, STERLING ZIHI.
  • Автоналивна естакада и инсталация за смесване с биодизел и маркиране на горива
  • Жп разтоварище с възможност за едновременно разтоварване на 4 жп цистерни за дизелово гориво, помпа с капацитет 90 м3/ час.
  • Местоположение – Петролната база, се намира на главен път Е 83 (Русе – София).
  • Форма на собственост - Базата е 100 % собственост на фирма „ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТРОЛИУМ” ООД.
  • Наличие на лиценз – Към момента на Петролната база са издадени следните лицензи:

-  Удосотверения по Закона за съхранение на нефт и нефтопродукти, издадени на 11.01.2012г. от Държавна Агенция „Държавен резерв и Военно временни запаси”

- Лиценз № 496/16.03.2012г., издаден от Държавна Агенция „Митници” съгласно Закона за акцизите и Данъчните складове.

- Екологично разрешително – Разрешение за изграждане и експлоатация                    № 160/2011г., издадено от Министерството на околната среда и водите, на основание чл.104 от Закона за опазване на околната среда